Yard Tugboat YT86
 曳船・260トン型 YT86
YT86・曳船260トン型
写真をクリックして頂くと、大きい写真が見られます。(新規ウィンドウで開きます。)
YT-86・曳船260トン型
YT86・曳船260トン型
YT86 曳船 MSC-674 つきしま
YT-86 曳船260トン型
YT-86 大阪港
YT-86 曳船
反航する MSC-674 つきしま
YT-86
YT-86
YT-86
YT-86
YT-86
YT-86
YT-86 曳船260トン型
YT86 左舷後方より
YT-86 YT-65
YT-86
YT-86 船尾
YT-86 呉支援船桟橋 手前は YT-65
いずも YT-86
DDH-183 護衛艦いずも
いずも YT-86
いずも YT-86
いずも YT-86

Vessel And Ships Photo Gallery 海上保安庁・船艇 海上保安庁・船艇の掲載リスト 艦船の博物館・資料館・展示物の写真 船の写真館・VSPG サイトマップ


艦艇と船艇の写真館 Topへ  更新履歴Copyright (C) Vessel And Ships Photo Gallery. All Rights Reserved.